Pályázat bemutatása

A pályázat megvalósításának kezdete: 2018.02.01
A pályázat megvalósításának vége: 2018.07.31
Elnyert támogatás: 21.088.959 Ft (Támogatási százalék: 100%)


Pályázó bemutatása: jelen pályázatot a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtár adja be, amely városi közművelődési intézményként a bevont partnerintézményekkel együttműködésben rendszeresen szervez művelődési témájú, kompetenciák fejlesztését célzó csoportfoglalkozásokat. Jelen projekt célja e tevékenységek szakmai és tartalmi megújítása. Célcsoportok: a projekt elsődleges célcsoportjainak meghatározásának szempontjai:

 1. hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek aránya és megoszlása.
 2. végzés, valamint óvoda-iskola, általános és középiskola közötti váltás előtt álló nagycsoportos illetve nyolcadik évfolyamos gyermekek/tanulók.
 3. a projekt fő céljainak egyike a helytörténeti ismeretek fejlesztése, ezért fő célcsoport a történelem tantárgyat formális oktatásban tanuló felsős korosztály.

Ennek révén a projekt elsődleges célcsoportjai:

 1. Óvodai nevelés-oktatásban részesülő 3-6 éves korosztály, kiemelten az óvoda – iskola váltás előtt álló nagycsoportosok.
 2. Általános iskolai nevelés – oktatásban részesülő 7-15 éves korosztály, kiemelten az 5-8. évfolyamon tanuló felső tagozatos évfolyamok.
 3. A projekt megvalósításába bevont, megfelelő szakképzettségű pedagógusok, óvodapedagógusok, valamint a pályázó könyvtár alkalmazottai.

A projekt másodlagos célcsoportjai körébe tartozik: a projektbe nem bevont, de a bevont  partnerintézményekben tanuló gyermekek, a projektbe nem bevont pedagógusok, valamint a gyermekek, tanulók szülei, hozzátartozói.

A projekt harmadlagos célcsoportja a város teljes lakossága, mivel a különböző médiumokból (város honlapja, városi újság és televízió) ők is értesülni fognak az eredményekről.

Célok:
A projekt általános és részcéljai az alábbiakban foglalhatók össze.

 1. Lokálpatrióta szemlélet erősítése: célunk, hogy a gyermek/tanulók identitásában hangsúlyosan megjelenjen a szülőföld szeretete és ismerete. Ezen belül a helytörténeti tudás erősítése elsősorban a saját településének történetével, míg a szülőföld iránti tisztelet erősítése a Zemplén tágabb térségének megismertetésével foglalkozik.
 2. Tanulók esztétikai érzékének fejlesztése: a résztvevők pozitív személyiségfejlődésének előmozdítására célunk a személyes kompetenciák fejlesztése. A projekt során olyan programok lebonyolítására kerül sor, amely javítja a résztvevők nyelv- és beszédkészségét, kézügyességét, valamint zenei érzékét.
 3. Közösségi szintű együttműködés erősítése: a projekt során kiemelt célunk a résztvevők közösségben való szereplésének, beilleszkedésének segítése, a modern közösségi szolgáltatásokban való eligazodás segítése.

Eredmények: a célok megvalósulása az alábbi eredményekkel fog járni:

 1. Helytörténeti ismeretek átadása révén fokozódik a történelem tantárgy iránti érdeklődés, valamint javul az e tantárgyban való tanulmányi előmenetel minősége.
 2. A szülőföld értékeinek megismertetése hozzájárul a lokálpatrióta szemlélet kialakulásához és a későbbiekben elősegíti a térségből való elvándorlás mérséklődését.
 3. Javul a résztvevők kooperációs készsége, tudatosan fogják használni a digitális közösségi tartalmakat.
 4. A művészi, nyelvi, és zenei kompetenciák fejlesztésével pozitívan fejlődik a gyermekek/tanulók személyisége, attitűdje. Emellett a kompetenciafejlesztés hatással lesz a tanulmányi előmenetel minőségi javulására is.
 5. A nyelvi kompetenciák fejlesztése elősegíti a résztvevők kifejező készségeinek javítását, ezáltal a mindennapi életben való hatékonyabb és tudatosabb helytállást.

Tevékenységek: a projekt során az alábbi tevékenységeket valósítjuk meg:

 1. Havi szakkör: történelmi szakkör érdeklődő diákoknak, amellyel a tanulók bepillantást nyerhetnek a történelem tananyagból
  kimaradó részleteibe, tágabb összefüggéseibe a jobb megismerés érdekében.
 2. Heti szakkör: az anyanyelvünk történetének tükrében Zemplén kiemelkedő kulturális személyiségeinek, munkájuknak megismerése.
 3. Foglalkozássorozat: az olvasást népszerűsítő klubfoglalkozásokon olyan kortárs művek megismerésére, feldolgozására kerül sor, amelyek a gyerekek többsége előtt ismeretlenek.
 4. Felzárkóztató foglalkozás: a felkészülés segítése történelem tantárgyból egy jobb jegy eléréséhez, a tananyag alapvető részének biztosabb elsajátítása érdekében.
 5. Vetélkedő: a felső tagozatos korosztályt könyvtárhasználati vetélkedőre és
  műveltségi vetélkedőre hívjuk és várjuk.
 6. Műhelyfoglalkozás: az informatikai foglalkozásokon a tanulást segítő számítógépes
  lehetőségeket vennénk sorra.
 7. Témanap: Városunk, vármegyénk, szűkebb környezetünk történetének, történelmének, kultúrájának, néprajzának részletes megismertetése.
 8. Művészeti csoport: képzőművészeti csoport szervezése és lebonyolítása a tanulók részére.
 9. Tábor: a táborban a művészeti munka, a népi játékok megismerése, gyakorlása, valamint az anyanyelv ápolása a fő programok.

Indikátorok: a projektben összesen 205 fő kerül bevonásra.